» СЪВЕТИ ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Данъчно облагане на доходите от продажба или наем на имоти

 

Облагане на доходите от продажба на недвижим имот

 

Доходите Ви, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако той е бил Ваша собственост в продължение на повече от 3 години, тоест, ако между датата на покупката и датата на продажбата му са изминали повече от 3 години. Не се облагат и доходите, придобити през календарната година от продажбата на не повече от два недвижими имота, ако между датата на покупката и датата на продажбата са изминали повече от 5 години. Доходите от продажба на селскостопански и горски имоти са освободени от облагане, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата им са изминали повече от 5 години.
Във всички останали случаи доходите Ви от продажбата на недвижим имот се облагат с данък. Основата за облагане се изчислява, като положителната разлика между продажната и покупната цена на имота се намали с 10% разходи, тоест на облагане подлежи доходът, формиран в случаите, в които имотът продаден по-скъпо, отколкото е купен. В този случай продавачът е длъжен да подаде годишна данъчна декларация и да внесе данъка не по-късно от 30 април на годината, следваща годината, през която е извършена продажбата. В същия срок продавачът е длъжен да подаде годишна данъчна декларация и когато продажната цена е равна или по-малка от цената на придобиване на недвижим имот.

 

Облагане на доходите от наем на недвижим имот


Доходите от наем на недвижими имоти задължително се декларират в годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица. Законът позволява на наемодателите да намалят облагаемия си доход с 10 % разходи, като не се изискват документи или доказателства, че разходите са реално извършени.


1. Облагане на доходите на физически лица, отдаващи под наем имоти на други физически лица

 

Деклариране


Наемодателите подават годишна данъчна декларация за облагане на доходите (Образец 2001) до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от наем.
Освен годишна данъчна декларация за доходите, наемодателите- физически лица, отдаващи под наем имоти на други физически лица, задължително подават и тримесечни декларации за облагане с авансов данък (декларация образец 4001). Срокът за подаването на тези декларации е до края на април- за първото тримесечие, до края на юли- за второто и до края на октомври- за третото тримесечие на годината. За Четвъртото тримесечие декларация за облагане с авансов данък не се подава, тъй като за това тримесечие не се дължи авансов данък.


Плащане


Физическите лица, отдаващи под наем имоти на други физически лица, задължително правят авансови вноски за доходите от наем. Вноските са тримесечни и се превеждат по сметката на НАП по постоянен адрес на наемодателя. Вноските се определят, като размерът на получения доход от наем през съответното тримесечие, намален с 10 % разходи, се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Срокът за авансовите вноски за доходите от наем е до края на април- за първото тримесечие, до края на юли- за второто и до края на октомври- за третото тримесечие на годината. За четвъртото тримесечие авансови вноски не се дължат.
Данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация се внася по сметката на НАП в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от наем.


2. Облагане на доходите на физически лица, отдаващи под наем имоти на предприятия и самоосигуряващи се лица


Деклариране


Наемодателите подават годишна данъчна декларация за облагане на доходите (Образец 2001) до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от наем. От тях не се изисква подаване на декларации за облагане с авансов данък, защото той се удържа и внася от платеца на дохода. С последните промени в данъчното законодателство от началото на 2013 г. на физическите лица, отдаващи по наем имоти на предприятия и самоосигуряващи се лица, ще се издава само една служебна бележка, а не при всяко плащане на наема както беше до края на 2012 г. Тоест, към годишната данъчна декларация наемодателят ще се приложи само една служебна бележка за получения доход от наем, платен от предприятие или самоосигуряващо се лице.

 

Плащане


Физическите лица, отдаващи под наем имоти на предприятия и/или на самоосигуряващи се лица, не правят авансови вноски за данъка върху доходите от наем. Дължимите вноски за съответните тримесечия се правят от техните наематели.
Данъкът за довнасяне по годишна данъчна декларация се плаща от наемодателите по сметката на НАП в срок от 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от наем. 


Обади се сега

МАТЕКС ИМОТИ

тел.+359 52 613 300
тел. +359 878 613 300
office@matex.bg

Направете запитванеВашето писмо беше изпратено успешно! Очаквайте отговор!