» СЪВЕТИ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

С развитието на кредитния пазар в България става все по - трудно за обикновения човек да се ориентира в многото и сложни оферти на банките.
В тази връзка нашата агенцията предлага съдействие при кандидатстване за кредити за закупуване на жилище. Ние ще Ви насочим към кредитна институция, чиито условия на кредитиране са най - подходящи за Вас. Предимството на тази услуга е, че получавате условията по кредитите на банките на едно място и така спестявате време и пари необходими за събирането на информация за пазара на банкови кредити.

Необходими документи за ипотечен кредит
1. Документи касаещи самоличността и дохода на кредитоискателя:
- Копие на личната карта;
- Копие от трудов договор (допълнителни споразумения и анекси ако има към - него), граждански договр, договор за наем или др. договори от други правоотношения;
- Документи удостоверяващи регулярен доход: при доходи от търговска дейност - заверени данъчни декларации, ОПР и Баланс; служебна бележка от работодателя удостоверяваща реално получавания нетен/ чист доход, хонорарни листа, сметки за изплатени суми

2. Други документи:
- Удостоверение за семейно положение на кредитоискателите и собствениците на имота, който ще се купува/ипотекира;
- Удостоверение по чл. 87 ал. 6 от ДОПК за наличие и/ или липса на задължения към държавата за кредитоискателите
- Документи касаещи собствеността върху имота предложен за обезпечение и целта на кредита;
- Предварителен договор за покупко-продажба;
- Документи за собственост на имота, който ще се купува;
- Удостоверение за данъчна оценка на имота, който ще се купува;
- Документи за собственост на друг имот, който ще се ипотекира;
- Удостоверение за наличие/ липса на вещни тежести върху имота, който ще се ипотекира.

В случай, че имота предмет на сделка/ ипотека е в процес на изграждане ще са необходими следните допълнителни документи:
- Актуална скица – виза за проектиране;
- Разрешение за строеж;
- Одобрен архитектурен проект;
- Протоколи за заверени коти и нива, вкл. кота „било”;
- Удостоверение /от Общината по местонахождението на имота/ по чл.181 от ЗУТ за изпълнен „груб строеж”.

За какво да питаме в банката?

1. Лихвен процент

Лихвеният процент е основният показател, по който се търси кредит. Той се определя от две основни компоненти – Базов лихвен процент (БЛП) и надбавка.

· Базовият лихвен процент (БЛП) е променлив индекс, който всяка банка определя индивидуално за различните валути, в които отпуска кредит;

· Надбавката е фиксирана сума, която се записва в договора за кредита и не се променя за целия период на кредита.

2. Такси за обслужване на кредита:

На първо място трябва да се информирате какви са банковите такси и комисиони за целия период на кредита. Основно се включват следните:

· Еднократна комисионна за отпускане на кредита;

· Комисион за управление на кредита, който се дължи всяка година след първата година от отпускане на кредита, до края на периода на кредита.

3. Начин на погасяване на вноските по кредита

Има няколко начина на погасяване на кредита. Най-често използваните са:

· Изплащане на кредита на еднакви месечни вноски за целият срок на кредита;

· Изплащане на сумата в режим на овърдрафт. Това означава да изплащате кредита, като сами определяте размера на вноските, според възможностите си.

4. ГПР

Годишният процент на разходите (ГПР) е универсален коефициент и винаги се изчислява на база едни и същи показатели. По него може да се сравняват офертите на различните банки. В ГПР не се включват таксите за оценка на имота, таксата за поддръжка на сметките и застраховките. ГПР включва следните показатели:

· Лихвен процент;

· Такса за разглеждане на кредита;

· Комисион за управление на кредита, който се дължи всяка година след първата година от отпускане на кредита, до края на периода на кредита;

· Комисион за отпускане на кредита, който се дължи при усвояване на кредита.

5. Срок на кредита

Срокът на кредита зависи от предпочитанията и възможностите на клиента. От него зависи и размерът на месечната вноска за срока на кредита.

6. Размер на финансиране

Важно е да се знае предварително какъв е максималния размер, до който банката може да отпусне кредит. Така ще се знае и какъв процент от цената на имота ще е необходим на клиента за самофинансиране.

7. Застраховка на имота

Имуществената застраховка е задължителна за всички ипотечни кредити. Всяка банка предлага преференциални условия на своите клиенти. В случай на възникване на щета застрахователната компания поема разноските по възстановяването и.


Обади се сега

МАТЕКС ИМОТИ

тел.+359 52 613 300
тел. +359 878 613 300
office@matex.bg

Направете запитванеВашето писмо беше изпратено успешно! Очаквайте отговор!