» Услуги » АНАЛИЗ, КОНСУЛТИРАНЕ, МАРКЕТИНГ

Какво трябва да знаем при сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот


Най-напред се изясняват основните условия, свързани с покупко-продажбата на недвижим имот, след което се сключва предварителен договор за покупко-продажба. В него се посочват условията, които по-късно ще залегнат и в окончателния договор - Нотариален акт. Такива са: точно описание на имота и стойността на сделката; дата за изповядване на сделката пред нотариус; условия и срок за изплащане на пълната цена на имота и срок за предаване на владението му, както и неустойки при неизпълнение.
При сключването на предварителен договор за покупко-продажба, в договора се включва изрична клауза - липса на тежести, както и че към момента на сключване на окончателния договор са заплатени всички консумативни разходи - за ток, вода, разходи за поддържане на етажна собственост, данъци (такса смет и данък сгради) и др. При извършване на разплащане между страните под формата на капаро, в договора заляга изрична клауза, че договорът ще играе ролята и на разписка за изплатеното капаро.
Необходими документи
За цялостното оформяне на сделката е необходимо да бъдат комплектовани следните документи:

1.Документ, удостоверяващи правото на собственост, а той може да бъде:
1.1. Нотариален акт;
1.2. Договор за продажба , сключени по реда на Наредбата за държавните имоти, Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти;
1.3. Решение на съд по чл.19 от ЗЗД, влязло в законна сила / за обявяване на предварителен договор за окончателен / и Постановление от съдебен изпълнител за възлагане на недвижим имот на публична продан, които задължително трябва да бъдат вписани в Службата по вписванията.
1.4. Нотариално завещание, саморъчно завещание, вписано в службата по вписванията, ако е обявено след 01.01.2001г.;
1.5. Съдебно решение за развод / с приключило делбено дело /, при продажба на жилище, което е съпружеска имуществена общност.

2.Актуална скица на имота – издадена от общинската техническа служба по местонахождението на имота, ако се прехвърля право на собственост върху земя;

3.Актуална данъчна оценка - издадена по молба на собствениците от данъчната администрация по местонахождение на имота;

4.Декларация за гражданство и гражданско състояние – попълва се от всички купувачи и продавачи на имота;

5.Декларация за липса или наличие на данъчни задължения към държавата по образец одобрен от Министерството на финансите, чл.226, ал.1 от ДПК в два екземпляра;

6.Декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси, за намерение за покупка на имот;

7.Документи за самоличност на лицата по сделката

8.Квитанции за внесени държавни такси, дължими от страните по сделката;

9.В случай, че сделката се извършва от юридическо лице чрез неговия представляващ:
- Aктуално правно състояние на дружеството от Окръжния съд по седалището и адреса на управление на дружеството/ срок не по-късен от 6 м от неговото издаване /;
- Решение на компетентния орган, който съгласно учредителния акт на дружеството / Устав, Дружествен договор / е оправомощен да взима решения за разпореждане със собственост на дружеството;
- Нотариално заверени изрични пълномощни, съдържащи точното описание на имотите, както и действията които лицето е упълномощено да извърши.

Освен посочените по-горе документи за нотариалното изповядване на сделката, следва да бъдат представени и други документи в определени случаи, а именно:
- Декларация за отказ от право на ползване, ако в първичния нотариален акт има запазено или учредено право на ползване. Декларацията следва да е заверена нотариално и вписана в Службата по вписванията;
- Разрешение от съда, ако жилището е придобито от малолетен или непълнолетен гражданин с посочен законен негов представител.
След получаване на цялата документация, същата се комплектова за нотариалното изповядване на сделката. Прави се проучване на собствеността за вещни тежести, след което се уговаря ден и час за нотариалното изповядване на сделката пред избрания нотариус. В деня на нотариалното изповядване, се прави окончателна проверка за тежести върху имота в Службата по вписвания. Нотариусът извършва проверка на самоличността, дееспособността и представителната власт на страните. Страните по сделката извършват окончателното разплащане между тях. Продавачът представя всички необходими квитанции и документи за изплатените суми за дължими консумативи, а купувачът изплаща остатъка от продажната цена.


Обади се сега

МАТЕКС ИМОТИ

тел.+359 52 613 300
тел. +359 878 613 300
office@matex.bg

Направете запитванеВашето писмо беше изпратено успешно! Очаквайте отговор!